Algemene Voorwaarden

 

1A.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door LIS. aan te gaan en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het Internet.

1B.Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

2.Alle door LIS. gehanteerde prijzen luiden in Euro's en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.Prijzen kunnen te allen tijde door LIS. worden aangepast, met dien verstande dat indien de prijs wordt aangepast binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, het de klant vrij staat de overeenkomst te ontbinden, zonder overigens enige schadevergoeding te kunnen eisen.

4.Betaling van het aan ons verschuldigde geschied op de volgende manier:

4A. Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.

4B. Met iDEAL & Bancontact kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

5.Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan - bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen- kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen . LIS. is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.

6.LIS. is niet aansprakelijk voor schade gemaakt tijdens de verzending van de goederen. Dit geldt ook voor het zoek raken van pakketjes via de post.

7.LIS. staat ervoor de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van LIS. te verlangen.

8. De goederen (behalve gepersonaliseerde items) mogen geruild worden voor een andere maat of een ander product, mits het product ongedragen en onbeschadigd is. 

 

9.De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

10.LIS. garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeldt staan op onze site, met inachtneming van artikel 7. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties dan dient u dit te melden aan LIS.

11.In geval van overmacht - daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd - kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

12.Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.LIS. is gevestigd te Rotterdam, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24410751.